HU

SK

 

 

 

Dôležité oznámenie:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra 2014

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Somotor

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií Obce Somotor č. 2/2015

Interná smernica obce Somotor č. 3/2015 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica obce číslo 4/2015 upravujúca postup verejného obstarávateľa obec Somotor pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Somotor na roky 2015-2020

Smernica č. 1/2016 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica č. 2/2016 o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

Smernica Obecného úradu Somotor č. 3/2016 zo dňa 31.5.2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu Somotor

Smernica č.04/2016 o tvorba a použitie sociálneho fondu

Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

Právomoci a kompetencie obce

Prevádzkový poriadok čov 2 X BCTS s RNK obec Somoto

Výzva - hrobové miesto

Dodatok č. 1 k Smernici zo dňa 17.4.2016 o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová Dodatok č. 1 k Smernici č. 3/2016

Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme

Infrmovanie o foteni na podujatiach

Pošta Somotor - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Program odpadového hospodárstva obce Somotor

Registrácia chovu ošípaných

Zmeny v zákone o odpadoch Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Záverečný účet po schválení

Opatrenia pri potvrdení výskitu afrického moru ošípaných

Oznam - Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

Invázne rastliny

Výročná správa obce Somotor rok 2018

Návrh rozpočtu - obec Somotor

Návrh rozpočtu - ZŠ s VJM

Návrh rozpočtu - ZŠ s VJS

Schválený rozpočet r.2020

Plán udržateľnej mobility KSK

Zámer - prenájom 2020

Informácia o prerokovaní

Zámer - Gabex, MG Business

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Verejná vyhláška

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Zš

Schválený rozpočet Zš s VJM

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Záverečný účet Obce SOMOTOR za rok 2020

Zrušenie opatrení - africký mor ošípaných

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zámer - BODROG TRADE s.r.o.

Stránkové hodiny na Obecnom úrade

Zámer - prenájom samoobslužného automatu slúžiaceho k vydaniu zásielok

Návrh rozpočtu obce Somotor

Návrh rozpočtu ZŠ Somotor

Návrh rozpočtu ZŠ s VJM Somotor

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK