HU

SK

 

 

 

Dôležité oznámenie:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra 2014

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Somotor

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií Obce Somotor č. 2/2015

Interná smernica obce Somotor č. 3/2015 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica obce číslo 4/2015 upravujúca postup verejného obstarávateľa obec Somotor pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Somotor na roky 2015-2020

Smernica č. 1/2016 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica č. 2/2016 o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

Smernica Obecného úradu Somotor č. 3/2016 zo dňa 31.5.2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu Somotor

Smernica č.04/2016 o tvorba a použitie sociálneho fondu

Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

Právomoci a kompetencie obce

Prevádzkový poriadok čov 2 X BCTS s RNK obec Somoto

Výzva - hrobové miesto

Dodatok č. 1 k Smernici zo dňa 17.4.2016 o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová Dodatok č. 1 k Smernici č. 3/2016

Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme

Infrmovanie o foteni na podujatiach

Pošta Somotor - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Program odpadového hospodárstva obce Somotor

Registrácia chovu ošípaných

Zmeny v zákone o odpadoch Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Záverečný účet po schválení

Opatrenia pri potvrdení výskitu afrického moru ošípaných

Oznam - Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

Invázne rastliny

Výročná správa obce Somotor rok 2018

Návrh rozpočtu - obec Somotor

Návrh rozpočtu - ZŠ s VJM

Návrh rozpočtu - ZŠ s VJS

Schválený rozpočet r.2020

Plán udržateľnej mobility KSK

Zámer - prenájom 2020

Informácia o prerokovaní

Zámer - Gabex, MG Business

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Verejná vyhláška

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Zš

Schválený rozpočet Zš s VJM

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Záverečný účet Obce SOMOTOR za rok 2020

Zrušenie opatrení - africký mor ošípaných

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zámer - BODROG TRADE s.r.o.

Stránkové hodiny na Obecnom úrade

Zámer - prenájom samoobslužného automatu slúžiaceho k vydaniu zásielok

Návrh rozpočtu obce Somotor

Návrh rozpočtu ZŠ Somotor

Návrh rozpočtu ZŠ s VJM Somotor

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenie stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení

Schválený rozpočet - ZŠ s VJM 2022

Schválený rozpočet - ZŠ s VJS 2022

Schválený rozpočet - obec Somotor 2022

Okresný úrad Trebišov - Oznámenie

Prerušenie distribúcie elektriny

Informácia pre verejnosť - sklad kvapalného hnojiva

Nízkouhlíková stratégia

Záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko č. OU-KE-OSZP1-2022/001354

Plán rozvoja

Štandard kvality - URSO

Stavebné povolenie - Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice - Čierna nad Tisou, štátna hranica

Upovedomenie o začatom správnom konaní výrub stromov - ing. Jozef Cábocký

Upovedomenie o začatom správnom konaní výrub stromov - ing. Ján Balog

Svetový deň vody 1.

Svetový deň vody 2.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 – informácia pre verejnosť

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Verejná vyhláška - deratizácia

Odvolanie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s VJM Somotor

Návrh - Záverečný účet Obce SOMOTOR za rok 2021

Oznámenie o plánovanom výrube NN

Návrh plánu kontrolnej činnosti - HK

Záverečný účet po schválení

Výročná správa

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Celoplošná deratizácia

Oznámenie o uložení zásielky - Sováková

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Návrh plánu HK - I. polrok 2023

Návrh rozpočtu -Obec, školy 2023

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti - sklad kvapalného hnojiva

Schválený rozpočet

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - obec Strážne

Pozvánka na zasadnutie OZ 15.02.2023

Oznam o speňažovaní majetku poručiteľa

Oznámenie o uložení zásielky - Edita Noszályová

Link - sčítanie obyvateľstva

Evidencia štandardov kvality za oblasťVODA - odpadová

Implementácia GSM-R do siete ŽSR

Verejná vyhláška VSD - letű

Oznámenie ostrategickom dokumente phsr - ksk

Oznámenie ostrategickom dokumente phsr - ksk 2023-2027

Oznámenie o strategickom dokumente IUS KSK 2022-2030

Oznámenie o strategickom dokumente IUS KSK 2.

Návrh - určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Verejná vyhláška - celoplošná jarná deratizáciaPozvánka na zasadnutie OZ - 17.4.2023

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 - správa o hodnotení strategického dokumentu

Verejná vyhláška - Kukóová

Zápis do 1.ročníka

Informácia pre verejnosť - Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Informácia pre verejnosť - Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030

Verejná vyhláška - stavba : "V-315 Somotor - Veľký Kamenec, úprava VN - SOK"

Verejná vyhláška - stavba : "V-315 Somotor - Veľký Kamenec, úprava VN - SOK" - mapa

Návrh Záverečného účtu obce Somotor 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

Informácia - Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 príloha

Informácia - Vodíková stratégia Košického kraja

Vodíková stratégia Košického kraja

Vodíková stratégia Košického kraja 2.

Záverečný účet obce Somotor za rok 2022

Oznámenie o plánovanom výrube

Pozvánka

Zámer - prenájom - AGROREÁL, a.s. Streda nad Bodrogom

RIS KSK 2021-2030 - rozhodnutie

Prerušenie distribúcie elektriny - 11.9.2023

Konsolidovaná výročná správa obce Somotor za rok 2022

Pozvánka na zasadnutie OZ - 22.9.2023