SK

HU

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

Školy

 

1. Základná škola s vyuč.jazykom slovenským, ul.Hlavná 41, 076 35 Somotor,

- riaditeľka školy: Ing.Zuzana Fucsková, telef.: 056/6396395

WEB: http://www.zshlasomotor.edu.sk/

2. Základná škola s vyuč.jazykom maďarským, ul.Hlavná 40, 076 35 Somotor

- riaditeľ: Mgr.Dionýz Horváth, tel.: 056/6396181

Školská jedáleň - ul.Hlavná 40, vedúca ŠJ Mária Szemánová tel. 056/6396289

Materská škola - ul.Obchodná 385, 076 35 Somotor,

riaditeľka: Jolana Cábocka tel:  056/396127

 

 

Výberové konanie- ZŠ Somotor s VJS - za riaditeľku ZŠ bola zvolená Ing.Zuzana Fucsková. Funkciu prevzala od 1.januára 2010.

Výberové konanie - ZŠ Somotor s VJM - 3. výberové konanie bolo úspešné. Za riaditeľa školy bol zvolený t.č.poverený riaditeľ Mgr.Dionýz Horváth od 1.januára 2011.