SK

HU

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

Dôležité oznámenie:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra 2014

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Somotor

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií Obce Somotor č. 2/2015

Interná smernica obce Somotor č. 3/2015 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica obce číslo 4/2015 upravujúca postup verejného obstarávateľa obec Somotor pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Somotor na roky 2015-2020

Smernica č. 1/2016 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica č. 2/2016 o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

Smernica Obecného úradu Somotor č. 3/2016 zo dňa 31.5.2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu Somotor

Smernica č.04/2016 o tvorba a použitie sociálneho fondu

Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

Právomoci a kompetencie obce

Schválený rozpočet 2016

Prevádzkový poriadok čov 2 X BCTS s RNK obec Somotor

Zápis dieťa do maťerskej školy

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Verejná vyhláška

Usmernenie domácich zabíjačiek ošípaných v oblasti s aktívnvm monitoringom AMO. - nárazníkové oblasti afrického moru ošípaných.

Návrh záverečného účtu Obce SOMOTOR a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Somotor správa ZaD

Somotor komplexný návrh

Somotor komplexný návrh katastra

Somotor komplexný návrh podklad

Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov Územného plánu obce Somotor

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča - maďarský jazyk

Výzva - hrobové miesto

Záverečný účet Obce Somotor a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ - VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017

Obchodná verejná súťaž