HU

SK

 

 

 

Dôležité oznámenie:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra 2014

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Somotor

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií Obce Somotor č. 2/2015

Interná smernica obce Somotor č. 3/2015 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica obce číslo 4/2015 upravujúca postup verejného obstarávateľa obec Somotor pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Somotor na roky 2015-2020

Smernica č. 1/2016 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica č. 2/2016 o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

Smernica Obecného úradu Somotor č. 3/2016 zo dňa 31.5.2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu Somotor

Smernica č.04/2016 o tvorba a použitie sociálneho fondu

Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

Právomoci a kompetencie obce

Prevádzkový poriadok čov 2 X BCTS s RNK obec Somoto

Výzva - hrobové miesto

Dodatok č. 1 k Smernici zo dňa 17.4.2016 o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová Dodatok č. 1 k Smernici č. 3/2016

Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme

Infrmovanie o foteni na podujatiach

Pošta Somotor - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Program odpadového hospodárstva obce Somotor

Registrácia chovu ošípaných

Zmeny v zákone o odpadoch Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Záverečný účet po schválení

Opatrenia pri potvrdení výskitu afrického moru ošípaných

Oznam - Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

Invázne rastliny

Výročná správa obce Somotor rok 2018

Návrh rozpočtu - obec Somotor

Návrh rozpočtu - ZŠ s VJM

Návrh rozpočtu - ZŠ s VJS

Schválený rozpočet r.2020

Plán udržateľnej mobility KSK

Zámer - prenájom 2020

Informácia o prerokovaní

Zámer - Gabex, MG Business

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa

Verejná vyhláška

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie LESPROJEKTA

Oznámenie o strategickom dokumente

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 - 2027

Plán kontrolnej činnosti HK

Návrh záverečného účtu

Odvolanie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Záverečný účet po schválení

Záverečné stanovisko - plán udržateľnej mobility KSK

Nadmerný výskyt komárov – vplyv na zdravie a odporúčania na ochranu pred komármi

Prerušenie distribúcie elektriny 1.

Prerušenie distribúcie elektriny 2.

Prerušenie distribúcie elektriny 3.

Odporúčanie - africký mor ošípaných

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - deratizácia jesenná

Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Opatrenia - africký mor ošípaných

Zrušenie zasadnutia OZ!!!

Zámer Agro-Somotor

Konsolidovaná výročná správa obce Somotor za rok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Somotor na 1. polrok 2021

Návrh rozpočtu obce Somotor

Návrh rozpočtu Základnej školy s VJM Somotor

Návrh rozpočtu Základnej školy s VJS Somotor

Zámer - BODROG TRADE

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov - VSD

Rušenie opatrení AMO

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Zš

Schválený rozpočet Zš s VJM

Verejná vyhláška

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

Orange

Verejná vyhláška - deratizácia

Oznámenie o začatí zisťovacieho konania

Výzva - nepoľnohospodárske a poľnohospodárske pozemky

10. máj: Svetový deň – pohybom ku zdraviu

Vyzvi srdce k pohybu

Záverečný účet Obce SOMOTOR za rok 2020

Pozvánka - meghívó

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Medzibodrožie na roky 2021-2050