SK

HU

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

Dôležité oznámenie:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra 2014

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Somotor

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií Obce Somotor č. 2/2015

Interná smernica obce Somotor č. 3/2015 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica obce číslo 4/2015 upravujúca postup verejného obstarávateľa obec Somotor pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Somotor na roky 2015-2020

Smernica č. 1/2016 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica č. 2/2016 o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

Smernica Obecného úradu Somotor č. 3/2016 zo dňa 31.5.2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu Somotor

Smernica č.04/2016 o tvorba a použitie sociálneho fondu

Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

Právomoci a kompetencie obce

Schválený rozpočet 2016

Prevádzkový poriadok čov 2 X BCTS s RNK obec Somoto

Výzva - hrobové miesto

Záverečný účet Obce Somotor a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Výročná správa obce Somotor

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samospravneh kraja

Dodatok č. 1 k Smernici zo dňa 17.4.2016 o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu - Základná škola s VJM Somotor

Návrh rozpočtu - Základná škola Somotor

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Prerušenie distribúcie elektriny

Zámer

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh - Záverečný účet obce Somotor a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Dodatok č. 1 k Smernici č. 3/2016
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020 - záverečné stanovisko