SK

HU

 

 

 

 

Dôležité oznámenie:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra 2014

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Somotor

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií Obce Somotor č. 2/2015

Interná smernica obce Somotor č. 3/2015 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica obce číslo 4/2015 upravujúca postup verejného obstarávateľa obec Somotor pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Somotor na roky 2015-2020

Smernica č. 1/2016 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

Smernica č. 2/2016 o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

Smernica Obecného úradu Somotor č. 3/2016 zo dňa 31.5.2016 o registratúrnom poriadku Obecného úradu Somotor

Smernica č.04/2016 o tvorba a použitie sociálneho fondu

Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

Právomoci a kompetencie obce

Prevádzkový poriadok čov 2 X BCTS s RNK obec Somoto

Výzva - hrobové miesto

Dodatok č. 1 k Smernici zo dňa 17.4.2016 o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová Dodatok č. 1 k Smernici č. 3/2016

Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme

Infrmovanie o foteni na podujatiach

Pošta Somotor - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Program odpadového hospodárstva obce Somotor

Registrácia chovu ošípaných

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Zmeny v zákone o odpadoch Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Záverečný účet po schválení

Návrh VZN - Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Obec Somotor

Návrh VZN - Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Opatrenia pri potvrdení výskitu afrického moru ošípaných

Oznam - Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Invázne rastliny

Oznámenie o uložení zásielky - Balla

Oznámenie - výrub drevín 1.

Oznámenie - výrub drevín 2.

Oznámenie o uložení zásielky

Návrh VZN 3/2019 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO

Výročná správa obce Somotor rok 2018

Návrh Dodatok č. 4/2019 k VZN č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 30.11.2012