HU

SK

 

 

 

VZN o nakladaní s KO a DSO

 

VZN č.1/2011: o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území   obce Somotor

VZN č. 2/2012 ktorým sa upravujú podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 4/2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce Somotor č.  4 /2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Somotor

Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 30.11.2012

Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 30.11.2012

Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 30.11.2012

Dodatok č. 4/2019 k VZN č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 30.11.2012

VZN 1/2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Somotor zo dňa 15.12.2015

VZN 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi